Różne poziomy nauk w buddyzmie: Sutra, Tantra, Dzogczen

Trzy rodzaje nauk w buddyzmie

Czogjal Namkai Norbi

Poniższe informacje pochodzą z książki:

Ewolucja zaczyna się teraz

Jej autorem jest Czogjal Namkai Norbu
Jeden z pierwszych nauczycieli duchowej tradycji Tybetu po ll Wojnie Światowej w Europie.
Książka została wydana przez Wydawnictwo Okultura.

Trzy rodzaje nauk w buddyzmie korespondują z trzema bramami do stanu całkowitej doskonałości. Zróżnicowanie odpowiada różnicom w sposobie myślenia, odczuwania i reagowania na doznania u ludzi.

Nauki Sutr. Poziom fizyczny

Sutry tradycyjnie były spisanymi naukami Buddy dotyczącymi uwalniania się od cierpienia. Jego obecność fizyczna, udzielanie konkretnych nauk w konkretnym czasie i miejscu mają wymiar fizyczny. Budda nauczał  Czterech szlachetnych prawd:

  • Prawdy o cierpieniu
  • Prady o przyczynie cierpienia
  • Prawdy o przerwaniu cierpienia
  • Prawdy o ścieżce
Sutry bazują na regułach; to ścieżka wyrzeczenia która koncentruje się na pozbyciu sie negatywnych emocji uznawanych za trucizny. To w dużym stopniu ścieżka realizowana przez mnichów i mniszki.
 

Nauki Tantry. Poziom energetyczny.

 W Tantrach przekształcamy trucizny w lekarstwa. Postrzeganie rzeczywistości określane jest jako wizja. W zależności jak odbieramy świat może to być wizja czysta lub nieczysta. Jej charakter zależy od nas. Obie mają ten sam charakter, podstawę swojego istnienia i dlatego możemy przekształcać wizje nieczyste w czyste wizje. Przykładem jest złoto, z którego można wykonać śmietnik, lub przedmiot kultu. Mając odpowiednie narzędzia jesteśmy w stanie przekształcić śmietnik w ołtarz lub posąg. Takim narzędziem w Tantrze jest inicjacja – rytualny przekaz od mistrza do ucznia umożliwiający stosowanie z powodzeniem konkretnych metod.
 

Nauki Dzogczen. Poziom umysłu.

 Zwykły, codzienny umysł określany jest jako dualistyczny gdyż jest związany z myśleniem i ocenianiem. Stan czystej doskonałości, natury umysłu jest poza myśleniem i można go doświadczyć, choć wszelkie opisy nie dają jego doświadczenia. Ta ścieżka nazywana jest samowyzwoleniem, gdyż odkrywając swoją prawdziwa naturę kwestie dualistyczne przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Wszelkie przejawienia Wyzwalają się same z siebie. Przykładem na ten stan umysłu jest lustro, które wszystko odbija a nic nie zatrzymuje. Osobisty kontakt z mistrzem jest tak ważny, gdyż on znając stan natury umysłu może nas weń wprowadzić uprzednio przygotowując nasz umysł odpowiednio dobranymi praktykami. Jest to ścieżka dla praktykujących o największych zdolnościach.